Naše činnost

 
 

Vzdělávací a osvětová činnost

 • pořádání veřejných i neveřejných přednášek a diskuzí, konferencí a odborné seminářů na daná témata
 • pořádání odborných školení, výuka profesionálů v oblasti bezpečnosti, krizového řízení a ochrany životního prostředí
 • studijní, dokumentační, publikační, popularizační a vydavatelská činnost
 • aktivně se podílí na metodické činnosti a tvorbě vzdělávací politiky v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality, ochrany obyvatelstva a krizového řízení, na úrovni státu, krajů a obcí, spolupracuje při tvorbě systému celoživotního vzdělávání a souvisejících koncepčních dokumentů a relevantní legislativy ČR a EU v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality, ochrany obyvatelstva, krizového řízení a životního prostředí;
 • spolupracuje s institucemi zaměstnanosti a zaměstnavateli při tvorbě systému odborného a dalšího profesního vzdělávání v oblasti bezpečnosti a životního prostředí

 
 

Výzkum a vývoj

 • zprostředkovává rozšiřování odborných, legislativních, vědeckých, výzkumných poznatků souvisejících s poskytováním služeb v oblasti bezpečnosti a životního prostředí svým členům a spolupracujícím organizacím
 • spolupracuje s organizacemi a odborníky v oboru bezpečnosti a životního prostředí za účelem rozvoje a podpory vědecké a výzkumné činnosti a sdílení zkušeností mezi univerzitami a odbornými středními školami, odbornými vědeckotechnickými institucemi;
 • spolupracuje v oblasti vědy, výzkumu a vývoje se všemi organizacemi a institucemi veřejné správy, podnikatelskými subjekty a nestátními neziskovými organizacemi za účelem sdílení zkušeností a propojení těchto subjektů pro možnou realizaci výzkumů
 • vyvíjí vlastní výzkum a vede výzkumné projekty v oblasti bezpečnosti a ochrany životního prostředí
 • spolupracuje s ostatními profesními organizacemi a institucemi a dalšími organizacemi s odborným zaměřením a podílí se na jejich projektech a aktivitách

 
 

Ochrana obyvatelstva a krizové řízení

Evropský institut pro bezpečnost a životní prostředí poskytuje systémovou podporu institucím a organizacím, které jsou součástí struktury krizového řízení ČR, státním i soukromým společnostem provozujícím veřejné budovy a zařízení zejména v těchto oblastech:

 • krizové řízení v systému místních samospráv
 • zvládání mimořádných událostí a katastrof
 • projektování budov a veřejných prostranství s přihlédnutím k požadavkům a metodice ochrany obyvatelstva a ochrany měkkých cílů
 • krizové plánování a krizová připravenost ve spolupráci se složkami IZS
 • dopravní bezpečnost a prevence kriminality

Součástí našich činností je analytická a výzkumná práce ve spolupráci s akademickou obcí a jinými odbornými institucemi v EU a ČR.

 
 

Energetická bezpečnost a kritická infrastruktura

Energetická bezpečnost

Evropský institut pro bezpečnost a životní prostředí si je vědom klíčové role energetiky v národním hospodářství ČR. Svými odborníky zajišťuje kritický a koncepční pohled na energetickou infrastrukturu, analyzuje aktuální hrozby a rizika spojená s výstavbou a provozem energetické soustavy ČR. Inovativní přístup a hledání trvale udržitelných a ekologických řešení je součástí filozofie našich projektových týmů. Součástí našich činností je analytická a výzkumná práce ve spolupráci s akademickou obcí a jinými odborný institucemi v EU a ČR.

Kritická infrastruktura

Evropský institut pro bezpečnost a životní prostředí poskytuje svým partnerům metodickou podporu při projektování, výstavbě a provozu prvků kritické infrastruktury. Znalostní báze našich expertů vycházející z jejich dlouholetých zkušeností v oboru a účasti na tuzemských i zahraničních projektech dovoluje nabídnout systémová řešení v bezkonkurenční kvalitě.

 
 

Kybernetická bezpečnost, digitalizace a ochrana osobních údajů

Evropský institut pro bezpečnost a životní prostředí poskytuje metodickou podporu a přenos zkušeností v těchto oblastech z jiných členských zemí EU, přenáší odborná stanoviska pracovních orgánů EU a aktuality, spolupracuje se státními, veřejnými a odbornými institucemi v oblasti legislativní a osvětové činnosti. Svým partnerům nabízí také zprostředkování kontaktů na prověřené dodavatelé s podmínkami splnění certifikace dle legislativních podmínek EU a ČR pro nabídku produktů a poskytování služeb, poradenství při stanovení konceptu a tvorby dokumentů kybernetické, informační bezpečnosti a ochrany osobních údajů dle podmínek stanovených kontrolními orgány v EU a ČR. Pro partnery a členy našeho spolku nabízíme pak řadu výhod spojených s možností zapojení se do aktivit a tematického setkávání k dané problematice s erudovanými odborníky. Součástí našich činností je analytická a výzkumná práce ve spolupráci s akademickou obcí a jinými odborný institucemi v EU a ČR.

 
 

Životní prostředí

Evropský institut pro bezpečnost a životní prostředí vnímá péči o životní prostředí jako nezbytnou součást zodpovědného managementu jak v oblasti státní správy a místních samospráv, tak také v soukromém sektoru.

Naše expertní týmy pokrývají širokou oblast environmentálních témat od vodního hospodářství zahrnujícího pitné a odpadní vody, nakládání s odpady a řízení odpadového hospodářství, obnovitelných zdrojů energie a dekontaminace životního prostředí po průmyslové či jiné činnosti.

Svým partnerům nabízí také zprostředkování kontaktů na prověřené dodavatelé s podmínkami splnění certifikace dle legislativních podmínek EU a ČR pro nabídku produktů a poskytování služeb, poradenství při stanovení konceptu a tvorby dokumentů v enviromentální oblasti, dle podmínek stanovených kontrolními orgány v EU a ČR. Pro partnery a členy našeho spolku nabízíme pak řadu výhod spojených s možností zapojení se do aktivit a tematického setkávání k dané problematice s erudovanými odborníky.

Součástí našich činností je analytická a výzkumná práce ve spolupráci s akademickou obcí a jinými odbornými institucemi v EU a ČR.